0918 03 88 68
© 2013 I CAI MEP INDUSTRIAL ZONE INVESTED
BY SAIGON CONSTRUCTION CORPORATION
ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY ART5 DESIGN CORP.
Công ty Quốc gia Ngành nghề
CÔNG TY QUỐC GIA VỐN ĐẦU TƯ (USD) VỐN ĐẦU TƯ (VND) NGÀNH NGHỀ SỐ LAO ĐỘNG
DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ TẠI KCN CÁI MÉP
0 0 0
Công ty TNHH Interflour VietNam

Điện thoại: +84-8-38205525
Fax: +84-8-38205530
http://www.interflour.com/web/en/business-interflour-vietnam 

Singapore 116,000,000 1,865,886,000,000 Thực phẩm 0
Công ty CP Hóa chất hiếm Việt Nam

Điện thoại: +84-8-39390883    +84-8-39390884
Fax: +84-8-39390885
Email: can.tk@vrechem.com

Nhật Bản 0 1,091,529,215,245 Hóa chất 0
Công ty CP Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ

Điện thoại: 064-3936798
Fax: 064-3936367
Email: pvoilphumy@pvoil.com.vn 

Việt Nam 0 1,410,030,000,000 Dầu khí 0
Tổng Công ty DD Khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP

Điện thoại: +84-4-35140350
Fax: +84-4-38562552

http://pvdmc.com.vn/?lang=vi

Việt Nam 0 99,500,000,000 Hóa chất 0
1 2 3