0918 03 88 68
© 2013 I CAI MEP INDUSTRIAL ZONE INVESTED
BY SAIGON CONSTRUCTION CORPORATION
ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY ART5 DESIGN CORP.

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Thứ tự Loại đất Diện tích (ha)
1 Đất Công Nghiệp 462.5352
A Đất Xí Nghiệp Công Nghiệp 303.5149
B Đất Cảng 159.0203
2 Đất Xây Dựng Trung Tâm Công Cộng 31.7687
3 Đất Đầu Mối Kỹ Thuật 15.9324
4 Đất Giao Thông 78.1780
A Giao Thông Đối Ngoại 33.6952
B Giao Thông Nội Bộ 30.9515
C Sân Bãi 13.5313
5 Đất Cây Xanh 81.6732
A Cây Xanh Cách Ly 10.9281
B Cây Xanh Phân Tán 70.7451
TỔNG CỘNG 670.0875

 

   - Diện tích đất đã cho thuê là 76.14 ha.

   - Diện tích đất xí nghiệp công nghiệp chưa cho thuê: 283.80 ha.