0918 03 88 68
© 2013 I CAI MEP INDUSTRIAL ZONE INVESTED
BY SAIGON CONSTRUCTION CORPORATION
ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY ART5 DESIGN CORP.

QUY TRÌNH, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Trình tự thực hiện:

 

Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

 

Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các KCN (địa chỉ số 198 đường Bạch Đằng, khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đầu mục hồ sơ theo quy định:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

 

Bước 3. Trong quá trình thẩm định nội dung hồ sơ.

Ban Quản lý các KCN có trách nhiệm theo dõi, trả kết quả hoặc thông báo cho chủ đầu tư về hồ sơ chưa đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị được giao thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). Khi xem xét hồ sơ, Ban Quản lý các KCN phải xác định các tài liệu; còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì Ban Quản lý các KCN có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì Ban Quản lý các KCN có quyền không xem xét việc cấp giấy phép và thông báo cho chủ đầu tư biết.

 

Bước 4. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các KCN Bà Rịa – Vũng Tàu (địa chỉ số 198 đường Bạch Đằng, khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, thu lệ phí, sau đó giao kết quả cho người đến nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ sáng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày lễ.

- Sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00;

- Chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần hồ sơ: 

   1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu);

   2. Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

   3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

   4. Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

     + Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án, tỷ lệ 1/100 - 1/500;

     + Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

     + Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của từng công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

     + Bản vẽ mặt bằng móng từng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng từng công trình tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 - 1/200;

       * Tuỳ thuộc địa điểm xây dựng công trình, quy mô công trình, tính chất công trình, đối chiếu với các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành và các quy định của pháp luật liên quan, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung các tài liệu sau:

     + Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50-1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC;

     + Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định; Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện, kèm theo các bản vẽ kết cấu chịu lực chính có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế;

     + Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định;

     + Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm;

     + Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế theo Phụ lục 9 Thông tư số 10/2012/TT-BXD, kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

     + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu.

     + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý các KCN Bà Rịa–Vũng Tàu.

     + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các KCN Bà Rịa–Vũng Tàu.

     + Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Ban Quản lý các KCN hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.

- Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng 100.000 đồng/01 giấy phép.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

     + Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án (Phụ lục số 12);

     + Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế (Phụ lục số 9). 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Các loại công trình được cấp giấy phép xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:

      + Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư;

      + Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng, công trình được cấp giấy phép xây dựng phải: Tuân thủ các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận và các yêu cầu về: Giới hạn tĩnh không, độ thông thuỷ, bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, phòng cháy chữa cháy (viết tắt là PCCC), hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia;

      + Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

     + Luật Xây dựng năm 2003;

     + Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp phép xây dựng;

     + Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

     + Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

     + Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quy định phân cấp thẩm quyền cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 

 Tải Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án